Aryanic
صفحه اصلي > امور مالی > شهریه ایثارگران 

شهریه ایثارگران

 

دانشجویانی که از خانواده های محترم شاهد و ایثارگر می باشند با ارائه نامه بنیاد شهید مبنی بر پرداخت شهریه ایشان، شهریه 85% آنان توسط این نهاد محترم پرداخت می گردد. و شهریه 15% بایست توسط دانشجو با مراجعه به سامانه سجاد پرداخت و با ارائه پرینت پرداخت به بنیاد شهید مبلغ واریزی به آنان عودت خواهد شد.

تذکر:

دانشجویان شاهد و ایثارگر در صورت مشروط شدن بار اول بایست 40% شهریه را خودشان پرداخت نمایند . و در باردوم مشروطی بایست نسبت به پرداخت 60% شهریه اقدام نمایند. و بننیاد شهید مبلغ باقیمانده را قبول می نماید و پرداخت می کند.