Aryanic
صفحه اصلي > گروه های آموزشی > کاردانی > معرفی رشته های کاردانی 

معرفی رشته های کاردانی

 

کاردانیهای مکانیک- ساخت و تولید قالبهای .....
این دورهها با توجه به نیاز صنایع کشور از طریق واحد صنفی کوشا پیشنهاد، تهیه و تدوین شده است.
دانشجویان این رشته طی فرآیند آموزشی میتوانند به قابلیتهای مشاغل زیر را احراز نمائید.
توانایی: ساخت قالبهای برش، خش کشش ساده و ساخت ابزار قید و بند.
مشاغل قابل احراز: تکنسین قالبسازای که با توجه به ماهیت کارگاههای میتواند قالبهای فلزی، پالستیکی و ...
باشد.
- تعمیر کار قالب
- قید بند ساز
- سرپرست کارگاههای قالبسازی

 

کاردانی ابزار دقیق
دانشجویان طی گذراندن این دوره توانایی اندازه گیری الکتریکی، الکترونیکی را در صنعت کسب میکنند. و با
مباحثه الکترونیک صنعتی، کارتهای الکترونیکی، میکرو پروسورها و سیستمهای کنترلی آشنا میشوند.
کاردانی مخابرات- مراکز سوئیچینگ کابل و فیبر نوری
این دورهها توسط وزارت ICT واز طریق دانشکده مخابرات تهیه تدوین شده است.
در دوره سوئیچینگ فارغ التحصیالن به عنوان تکنسین نصب، تست و نگهداری سیستمهای سوئیچینگ در مراکز
یا کارگاه تولید سوئیچ مشغول میشوند.
در دوره کابل و فیبر نوری به عنوان تکنسین مفصل بندی، شبکه کابل و شبکه فیبر نوری مسئولیت عیب یابی،
تعمیر و نگهداری شبکههای کابل و فیبر نوری را بر عهده دارد.

 

 

 صفحه در دست طراحی