Aryanic

فرم ها

 

برای دریافت فرم های کارورزی فایل فرم کارورزی و کارآموزی زیر را دانلود نمایید.

برای دوره کاربینی فرم ارزشیابی، فرم گزارش کاربینی و تفاهم نامه را دانلود نمایید.

برای درس پروژه فایل پروپوزال و آیین نامه نگارش را دانلود نماییید.

   دانلود فایل : آئین نامه نگارش پروژه.pdf           حجم فایل 384 KB
   دانلود فایل : پروپوزال.pdf           حجم فایل 643 KB
   دانلود فایل : فرم ارزشیابی درس کاربینی.pdf           حجم فایل 202 KB
   دانلود فایل : فرم گزارش کاربینی.pdf           حجم فایل 360 KB
   دانلود فایل : تفاهم نامه.pdf           حجم فایل 173 KB
   دانلود فایل : فرم کارورزی و کارآموزی(1).pdf           حجم فایل 374 KB