Aryanic

پژوهش

 

دانشجویانی که درس پروژه کارشناسی را انتخاب واحد نموده اند به صورت زیر عمل نمایند.

1- فرم پروپوزال را از لینک زیر دانلود نمایید.

2- عنوان پروژه خود را مشخص و جهت تایید در اختیار استاد راهنما قرار دهید.

3- در صورت تایید موضوع فرم پروپوزال را تکمیل و به تایید استاد راهنما ، استاد مشاور مدیر پژوهش دانشگاه ( با امضا) برسانید.

4- پس از تکمیل پروژه در روز دفاع از پروژه که با هماهنگی اساتید راهنما ، داور و پژوهش و اطلاع رسانی به شخص دانشجو صورت می گیرد حضور یابد و از پروژه خود دفاع نماید.

5- در صورت تایید پروژه و کسب نمره قبولی طبق آیین نامه نگارش پروژه که لینک آن در همین صفحه موجود است صحافی گردد.

6- در انتها دو نسخه صحافی و یک نسخه در اختیار استاد راهنما( در صورت موافقت استاد راهنما) و یک نسخه در اختیار پژوهش دانشگاه قرار گیرد.

فرم پروپوزال 

آیین نامه نگارش